Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105.M12.1) ngày 06/12/2021

CBGD : Đỗ Hoàng Hiển
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105)
Lớp : IE105.M12.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 06/12/2021

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105.M12.1) ngày 06/12/2021

CBGD : Đỗ Hoàng Hiển
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105)
Lớp : IE105.M12.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 2 , ngày 06/12/2021

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Mạng neural và thuật giải di truyền (CS410.M11.1) ngày 29/11/2021

CBGD : Lương Ngọc Hoàng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Mạng neural và thuật giải di truyền (CS410)
Lớp : CS410.M11.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 2
Thứ : 2 , ngày 29/11/2021

Trang