Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo học bù Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100.K11) ngày 06/12/2019

CBGD : Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100)
Lớp : SE100.K11
Phòng : B1.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 06/12/2019

Thông báo nghỉ lớp An toàn và bảo mật thương mại điện tử (EC335.K11) ngày 25/11/2019

CBGD : Nguyễn Tấn Cầm
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : An toàn và bảo mật thương mại điện tử (EC335)
Lớp : EC335.K11
Phòng : C114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 2 , ngày 25/11/2019

Trang