Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo học bù Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS326.J11) ngày 27/12/2018

CBGD : Nguyễn Trọng Chỉnh
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS326)
Lớp : CS326.J11
Phòng : C214
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 5 , ngày 27/12/2018

Trang