Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo nghỉ lớp Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tử (EC302.J21) ngày 01/04/2019

CBGD : Trình Trọng Tín
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tử (EC302)
Lớp : EC302.J21
Phòng : C213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 2 , ngày 01/04/2019

Trang