Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo nghỉ lớp Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tính (NT531.L21) ngày 20/04/2021

CBGD : Lê Trung Quân
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tính (NT531)
Lớp : NT531.L21
Phòng : B6.08
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 20/04/2021

Trang