Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo nghỉ lớp Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao (CS523.K11) ngày 03/10/2019

CBGD : Nguyễn Thanh Sơn
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao (CS523)
Lớp : CS523.K11
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 5 , ngày 03/10/2019

Trang