Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo học bù Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204.K21.ANTT) ngày 01/07/2020

CBGD : Nguyễn Thanh Hòa
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204)
Lớp : NT204.K21.ANTT
Phòng : B1.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 01/07/2020

Trang