Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo học bù ONLINE Giới thiệu ngành Kỹ thuật Phần mềm (SE005.M11) ngày 23/11/2021

CBGD : Trần Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Giới thiệu ngành Kỹ thuật Phần mềm (SE005)
Lớp : SE005.M11
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 7
Thứ : 3 , ngày 23/11/2021

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp (EC213.M11.1) ngày 22/11/2021

CBGD : Văn Đức Sơn Hà
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp (EC213)
Lớp : EC213.M11.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 22/11/2021

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp (EC213.M11.1) ngày 10/12/2021

CBGD : Văn Đức Sơn Hà
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp (EC213)
Lớp : EC213.M11.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 6 , ngày 10/12/2021

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp (EC213.M11.1) ngày 26/11/2021

CBGD : Văn Đức Sơn Hà
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp (EC213)
Lớp : EC213.M11.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 6 , ngày 26/11/2021

Trang