Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo học bù Lập trình game trong các thiết bị di động (SE344.K21) ngày 01/07/2020

CBGD : Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình game trong các thiết bị di động (SE344)
Lớp : SE344.K21
Phòng : C213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 01/07/2020

Thông báo học bù Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118.K21) ngày 15/07/2020

CBGD : Trần Hồng Nghi
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118)
Lớp : NT118.K21
Phòng : B5.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 7
Thứ : 4 , ngày 15/07/2020

Trang