Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo học bù ONLINE Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp (EC213.M11) ngày 03/12/2021

CBGD : Văn Đức Sơn Hà
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp (EC213)
Lớp : EC213.M11
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 03/12/2021

Thông báo học bù ONLINE Quản lý dự án Phát triển Phần mềm (SE358.M11) ngày 02/12/2021

CBGD : Đỗ Thị Thanh Tuyền
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Quản lý dự án Phát triển Phần mềm (SE358)
Lớp : SE358.M11
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 7
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 02/12/2021

Thông báo học bù ONLINE Quản lý dự án Phát triển Phần mềm (SE358.M11) ngày 25/11/2021

CBGD : Đỗ Thị Thanh Tuyền
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Quản lý dự án Phát triển Phần mềm (SE358)
Lớp : SE358.M11
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 7
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 25/11/2021

Trang