Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo học bù ONLINE Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100.M12) ngày 15/12/2021

CBGD : Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100)
Lớp : SE100.M12
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 4 , ngày 15/12/2021

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Phân tích và thiết kế thuật toán (CS112.M11.1) ngày 10/12/2021

CBGD : Huỳnh Thị Thanh Thương
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Phân tích và thiết kế thuật toán (CS112)
Lớp : CS112.M11.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 10/12/2021

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Phân tích và thiết kế thuật toán (CS112.M11.1) ngày 03/12/2021

CBGD : Huỳnh Thị Thanh Thương
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Phân tích và thiết kế thuật toán (CS112)
Lớp : CS112.M11.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 03/12/2021

Thông báo nghỉ lớp Giới thiệu ngành Thương mại Điện tử (EC005.M11) ngày 26/11/2021

CBGD : Văn Đức Sơn Hà
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Giới thiệu ngành Thương mại Điện tử (EC005)
Lớp : EC005.M11
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 , ngày 26/11/2021

Trang