Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204.M11.1) ngày 09/12/2021

CBGD : Đỗ Hoàng Hiển
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204)
Lớp : NT204.M11.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 09/12/2021

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204.M11.1) ngày 08/12/2021

CBGD : Đỗ Hoàng Hiển
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204)
Lớp : NT204.M11.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 4 , ngày 08/12/2021

Thông báo học bù ONLINE Công nghệ truyền thông đa phương tiện (NT536.M11) ngày 10/12/2021

CBGD : Đỗ Thị Hương Lan
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Công nghệ truyền thông đa phương tiện (NT536)
Lớp : NT536.M11
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 6 , ngày 10/12/2021

Trang