Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo khảo sát lấy ý kiến SVTN về khóa học lần 2 năm 2018

Phòng ĐTĐH thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến SVTN về khóa học lần 2 năm 2018 theo thông tin sau:

     - Đối tượng khảo sát: Sinh viên (SV) được công nhận tốt nghiệp năm 2018.

     - Thời gian khảo sát: Từ ngày 10/12/2018 – 22/12/2018.

Thông báo học bù Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204.J11.ANTT) ngày 17/12/2018

CBGD : Hồ Hải
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204)
Lớp : NT204.J11.ANTT
Phòng : C311
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 2 , ngày 17/12/2018

Trang