Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo về việc nhận đơn xét miễn các môn anh văn trong học kỳ 1 năm học 2020-2021

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc nhận đơn xét miễn các môn anh văn trong học kỳ 1 năm học 2020-2021.

- Thời gian nhận đơn: từ 08g00 ngày 17/7/2020 đến 16g00 ngày 31/7/2020.

- Nơi nhận: Sinh viên các lớp thuộc chương trình đại trà nộp tại phòng ĐTĐH (A.120)

Trang