Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo chuyển phóng máy thực hành ngày 15-19/10/2019

Chào các bạn sinh viên

Đợt triển khai diễn tập an toàn thông tin cho các đơn vị trong ĐHQG tổ chức tại UIT diễn ra trong 2 đợt cần sử dụng 2 phòng máy (B5.02, B4.02), cụ thể:

- Đợt 1 (ngày 15/10/2019): ATTT cho người dùng cuối - tại phòng B5.02

- Đợt 2 (ngày 16-19/10/2019): ATTT cho chuyên viên IT - tại phòng B4.02

Thông báo nghỉ lớp An toàn và bảo mật thương mại điện tử (EC335.K11) ngày 14/10/2019

CBGD : Nguyễn Tấn Cầm
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : An toàn và bảo mật thương mại điện tử (EC335)
Lớp : EC335.K11
Phòng : C114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 2 , ngày 14/10/2019

Trang