Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo về kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2019– 2020 và quy định cấm thi do nợ học phí.

Chào các bạn sinh viên.

P.ĐTĐH thông báo đến các bạn sinh vên kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2019– 2020 và quy định cấm thi do nợ học phí chi tiết trong (file đính kèm).

Trân trọng

Trang