Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo nghỉ lớp Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tính (NT531.J21) ngày 18/04/2019

CBGD : Lê Trung Quân
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tính (NT531)
Lớp : NT531.J21
Phòng : B3.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 18/04/2019

Trang