Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo nghỉ lớp Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động (IE307.J11) ngày 12/12/2018

CBGD : Võ Ngọc Tân
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động (IE307)
Lớp : IE307.J11
Phòng : C208
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 12/12/2018

Trang