Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

THÔNG BÁO QUY CHẾ ĐIỂM DANH CHO SINH VIÊN CÁC LỚP AEP VÀ CLC

Phòng Đào tạo Đại học thông báo quy chế điểm danh đối với sinh viên CTTT (AEP) và Chất lượng cao:
- Sinh viên phải đi học đúng giờ theo thời khoá biểu. Cán bộ giảng dạy sẽ điểm danh sinh viên trong 15 phút đầu buổi học, nếu sinh viên đi học chậm quá 15 phút thì không được điểm danh và xem như vắng học buổi đó.
- Sinh viên vắng quá 1/3 số buổi học của môn thì bị cấm thi kết thúc môn.
- Thông báo có hiệu lực kể từ 4/11/2013

Trang